Telefon   +48 733 22 88 00

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dotacje

dotacje europejskie

 

Projekt pt. „Utworzenie Centrum Logistycznego JMP przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałanie 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”

1. Cel projektu:
Cel projektu: Celem strategicznym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółki Jawnej na rynku regionalnym poprzez rozszerzenie oferty o kompleksowe usługi logistyczne.

2. Planowane efekty:
W wyniku realizacji inwestycji do oferty JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna i na rynek regionalny wprowadzone zostaną kompleksowe usługi logistyczne, których zakres i konfiguracja wynikają z potrzeb regionu. Centrum logistyczne JMP będzie obiektem wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę oraz przestrzennie i funkcjonalnie zorganizowanym w taki sposób, że możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług logistycznych w trzech podstawowych konfiguracjach:
- wynajem powierzchni magazynowej wraz z infrastrukturą biurowo-socjalną
- outsourcing usług logistycznych
- usługi logistyczne dotyczące towarów o różnych gabarytach

3. Wartość projektu: 8 223 428,75 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 5 000 429,56 PLN

 

UWAGA!!!

W związku z zapytaniami do zapytania ofertowego nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP Zamawiający w dniu 10.06.2019 r. opublikował kolejne wyjaśnienia w module „Pytania i wyjaśnienia” oraz na prośbę potencjalnych Oferentów dokonał uzupełnienia dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP o następujące dokumenty pomocnicze:
- Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego,
- Opis techniczny do projektu konstrukcji,
- Rysunek A-16 Zestawienie stolarki – zmiana bram
- Rysunek A-17 Zestawienie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej
Ww. dokumenty uzupełnione w Dokumentacji projektowej, którą stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/04/2019/1.4.1 RPO WP zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności w module "Załączniki" oraz dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ,,Dotacje” pod adresem www.jmp.bialystok.pl.

W związku z ww. uzupełnieniem dokumentacji wydłużono termin składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP do dnia 17.06.2019 r. do godziny 23:59:59.

Pliki do pobrania:
pdf
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego
pdf
Opis techniczny do projektu konstrukcji
pdf
Rysunek A-16 Zestawienie stolarki - zmiana bram

pdf
Rysunek A-17 Zestawienie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej

 Projekt pt. „Utworzenie Centrum Logistycznego JMP przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś priorytetowa: "Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki” w ramach Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”. - 01-05-2019

 

1. Cel projektu:

Celem strategicznym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółki jawnej na rynku regionalnym poprzez rozszerzenie oferty
o kompleksowe usługi logistyczne.

2. Planowane efekty:

W wyniku realizacji inwestycji do oferty JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna i na rynek regionalny wprowadzone zostaną kompleksowe usługi logistyczne, których zakres i konfiguracja wynikają z potrzeb regionu. Centrum logistyczne JMP będzie obiektem wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę oraz przestrzennie i funkcjonalnie zorganizowanym w taki sposób, że możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług logistycznych w trzech podstawowych konfiguracjach:
- wynajem powierzchni magazynowej wraz z infrastrukturą biurowo-socjalną
- outsourcing usług logistycznych
- usługi logistyczne dotyczące towarów o różnych gabarytach

3. Wartość projektu: 8 223 428,75 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 5 000 429,56 PLN

 

Dokumentacja Projektowa, która stanowi Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP - 01-05-2019
Dotyczy projektu pt.: ,,Utworzenie Centrum Logistycznego JMP przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna” realizowanego w ramach Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”
Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0057/18-00 z dnia 29.03.2019 r.
Dokumentacja Projektowa, która stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP, na którą składają się: elementy projektu budowlanego niezbędne do dokonania wyceny robót i materiałów budowlanych objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, projekty wykonawcze, przedmiar robót.
pdf
Projekt Architektury
pdf
Projekt Elektryczny
pdf
Projekt Konstrukcji
pdf
Projekt Sanitarny
pdf
Przedmiary

 

Projekt pt. „Wykorzystanie energii słonecznej przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka jawna na potrzeby własne" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, V Oś priorytetowa: "Gospoarka niskoemisyjna", Działanie 5.1 "Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii".

1. Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie w zakresie wykorzystania energii słonecznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 40 kW.

2. Planowane efekty:
Efektem realizacji inwestycji będzie zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne przesiębiorstwa w wyniku czego nastpi zmniejszenie emisji CO2 do środowiska naturalnego.

3. Wartość projektu: 235 545,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 143 625,00 PLN

 

- Zapytanie archiwalne -
Dokumentacja Projektowa, która stanowi Załącznik nr 2 do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/08/2018/1.4.1 RPO WP
Dotyczy: Projektu pt.:
"Utworzenie Centrum Logistycznego JMP przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna" o dofinansowanie, którego JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna ubiega się w ramach Działania 1.4 "Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa" Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - Centra logistyczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020

Dokumentacja Projektowa, która stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/08/2018/1.4.1 RPOWP, na którą składają się:

- Projekt Budowlany - Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego
- Projekty Wykonawcze, tj:
    o Projekt Architektury – stanowiący Załącznik nr 2.2 do zapytania ofertowego
    o Projekt Elektryki – stanowiący Załącznik nr 2.3 do zapytania ofertowego
    o Projekt Konstrukcji – stanowiący Załącznik nr 2.4 do zapytania ofertowego
    o Projekt Sanitarny - stanowiący Załącznik nr 2.5 do zapytania ofertowego
    o Projekt Fasady Szklanej – stanowiący Załącznik nr 2.6 do zapytania ofertowego
- oraz pomocniczo Przedmiar Robót - stanowiący Załącznik nr 2.7 do zapytania ofertowego

 

W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 1/03/2017 wybrana została oferta firmy:"Coral W. Perkowski, J. Perkowski sp.j." 

W związku z planowanym ubieganiem się o uzyskanie dofinasowania na potrzeby przeprowadzenia inwestycji w zakresie zakupu i montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nie przekraczajcej 40 kW w budynku firmy:

JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna mieszczącego się przy
ul. Sejneńskiej 10 w Białymstoku

zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie takiego programu funkcjonalno-użytkowego.

 

pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE
pdf
ZAŁĄCZNIK NR 1 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
doc
ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY
doc
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ